Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(\1))', to be a valid callback in /home/techmarkt/domains/techmarkt.lt/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(0x\1))', to be a valid callback in /home/techmarkt/domains/techmarkt.lt/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Privatumo politika

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(\1))', to be a valid callback in /home/techmarkt/domains/techmarkt.lt/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(0x\1))', to be a valid callback in /home/techmarkt/domains/techmarkt.lt/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Privatumo politika

Spausdinti
I. Pagrindinės sąvokos
1. Duomenų valdytojas (toliau – Valdytojas) – internetinis katalogas www.techmarkt.lt.
2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas.
3. Internetinis katalogas – reklaminis prekių katalogas internetiniu adresu www.techmarkt.lt. 
4. Paslaugos – visos internetinio katalogo www.techmarkt.lt  teikiamos paslaugos.
5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
7. Slapukas-mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.  
8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
9. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis internetinio katalogo www.techmarkt.lt paslaugomis.
10. Paskyra - pagrindiniai Duomenų subjekto prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
11. Slaptažodis - tai Duomenų subjekto sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie internetinio katalogo duomenų.
 
 
II. Bendrosios nuostatos
1. Naršydamas internetiniame kataloge arba registruodamas Paskyrą Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.
3. Internetinio katalogo www.techmarkt.lt Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
3.3.Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
3.4.Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
3.5.Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
3.6.Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
3.7.Duomenų subjekto asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
4. Laikoma, kad Duomenų subjektas, lankydamasi internetiniame kataloge www.techmarkt.lt, perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Duomenų subjektas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju jis gali nedelsiant nutraukti naršymą.
5. Su Privatumo politika galima susipažinti internetiniame kataloge www.techmarkt.lt meniu modulio "Svarbu žinoti" dalyje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Duomenų valdytojo nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama internetiniame kataloge.
6. Duomenų subjektas gali pateikti užsakymą per savo Paskyrą prisiregistravus internetiniame kataloge.
7. Pirminės registracijos prie internetinio katalogo metu per Paskyrą, Duomenų subjektas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį bei pateikti tikslius Asmens duomenis. Duomenų subjektas atsako už jų teisingumą. 
8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat naršydamas internetiniame kataloge Duomenų subjektas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis ir atsako už jų teisingumą.
9. Duomenų subjektas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba panaikinti Paskyrą.
10. Duomenų subjektas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Duomenų subjektui.
 
III. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas
1. Duomenų tvarkytojas gerbia kiekvieno Duomenų subjekto teisę į privatumą. Todėl Duomenų subjekto asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
2.1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninis paštas, telefono numeris.
2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris; gimimo data, lytis.
2.3. Elektroninių užklausų administravimo tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
3. Tiek registruodamasis Elektroninėje parduotuvėje pirmą kartą, tiek darydamas kiekvieną užsakymą Duomenų subjektas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus (e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinutes), Duomenų subjektas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Valdytoją žemiau nustatyta tvarka, Duomenų valdytojas  nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją. 
4. Duomenų valdytojas patvirtina, jog Duomenų subjekto nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti  elektroninėje parduotuvėje www.techmarkt.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Duomenų valdytojas taip pat patvirtina, jog Duomenų subjekto nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Duomenų valdytojo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Duomenų subjektas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – du kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
5. Duomenų subjektas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Duomenų valdytojui tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Duomenų valdytojui elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų (e. naujienų su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinučių). 
6. Duomenų subjektas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Duomenų subjekto Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške. 
7. Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
7.1. gauti iš Duomenų valdytojo informaciją apie Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
7.2. gauti iš Duomenų valdytojo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
7.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
7.4 susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Duomenų valdytojas, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Duomenų valdytojas tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
8. Realizuodamas savo teises, numatytas privatumo politikoje, Duomenų subjektas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Duomenų subjektas, realizuoti savo teises, numatytas šioje privatumo politikoje, gali kreipiantis elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Duomenų valdytojas turi teisę koreguoti ar naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Duomenų subjekto, kuris kreipėsi, tapatybę.
9. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
10. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
10.1. kuomet yra gautas Duomenų subjekto sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
10.2. asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Duomenų valdytojui paslaugas, susijusias su Duomenų valdytojo vykdoma veikla;
10.3. partneriams, priklausantiems tai pačiai įmonių grupei, esantiems Europos Sąjungos valstybėje narėje, dėl IT sprendimų, finansinės/buhalterinės apskaitos;
10.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
11. Duomenų subjektui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. Duomenų subjektas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.
12. Duomenų subjektas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Parneriams vykdant Duomenų subjekto užsakymą, pateiktą internetiniame kataloge, taip pat Duomenų valdytojui teikiant paslaugas Duomenų subjektui, taip pat Duomenų valdytojo partneriams.
13. Jei Duomenų subjektas nesutinka su Privatumo politika, jis neturės galimybės naudotis internetinio katalogo paslaugomis. Duomenų subjektas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika, šios privatumo politikos nustatyta tvarka.
14. Duomenų valdytojas, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Duomenų valdytojo taikomos Asmens duomenų apsaugos priemonių lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus.
15. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi www.techmarkt.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
16. Duomenų subjektas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Duomenų subjektoa asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Duomenų valdytojo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
17. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojas pateikia Duomenų subjektui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.
18. Tam, kad iternetiniame kataloge Duomenų valdytojas galėtų pasiūlyti Duomenų subjektui visavertes paslaugas, Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Duomenų subjekto, kaip ankstesnio internetinio katalogo naudotojo, atpažinimui, renkant internetinio katalogo lankomumo statistiką. Duomenų valdytojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Duomenų subjektas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.techmarkt.lt funkcijos jam gali neveikti. 
 
 
IV. Baigiamosios nuostatos:
1. Duomenų valdytojas turi teisę keisti, papildyti Privatumo politiką visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami internetiniame kataloge www.techmarkt.lt.

Prekių katalogas


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(\1))', to be a valid callback in /home/techmarkt/domains/techmarkt.lt/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(0x\1))', to be a valid callback in /home/techmarkt/domains/techmarkt.lt/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Siekdami užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, techmarkt.lt internetiniame kataloge naudojame slapukus (cookies). Išjungdami šį pranešimą ir / arba toliau naršydami šioje svetainėje, patvirtinate, kad sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapuku naudojima galite rasti meniu punkte privatumo politika.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas